Privacybeleid van NaturalNala – SprookjesNala

Verwerkingsverantwoordelijkheid – Privacybeleid

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk

We beschermen jouw persoonsgegevens en vertellen je hoe we ermee omgaan in ons Privacybeleid. We voorkomen risico’s zoals discriminatie, identiteitsdiefstal en reputatieschade. Bij gevoelige gegevens doen we een privacy-analyse vooraf.

Contactgegevens

Natural Nala is verwerkingsverantwoordelijke en wij garanderen je dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving.
Contactgegevens: Natural Nala / Yva
Adres: Keemia tn 4, 10616 Tallinn, Estland
Btw-nummer: NL825844678B01
E-mail: contact@naturalnala.com & contact@sprookjesnala.nl
Websites: naturalnala.com & sprookjesnala.nl

Wij garanderen dat we eerlijk en transparant met jouw persoonsgegevens omgaan – Privacybeleid

Wanneer we je vragen om ons jouw persoonsgegevens te delen, vertellen we jou welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Wij lichten dit aan je toe op het moment dat we jouw persoonsgegevens opvragen. We vragen geen gegevens bij andere partijen op.

Verwerking van persoonsgegevens – Privacybeleid

Dit zijn de gegevens die we van jou gebruiken

Wij gebruiken gegevens van jou om onze dienstverlening te verbeteren en om de kwaliteit van onze diensten en producten te kunnen garanderen, en voor onze contactmomenten met jou.

De gegevens die wij gebruiken bestaan uit:

 • – Algemene persoonsgegevens. Worden gebruikt om jouw bestelling te leveren.
 • – Gevoelige gegevens. Worden gebruikt om de producten persoonlijk te maken.
 • – Gegevens over jouw kindje en foto’s. Worden gebruikt om een persoonlijk verhaal te maken.
 • – Transactiegegevens. Worden gebruikt om jouw bestelling te verwerken.
 • – Unieke IP-nummers van netwerken. Worden gebruikt om misbruik en crimineel gedrag te voorkomen en te bestrijden.
 • – Gegevensverkeer in het internetgebruik. Wordt gebruikt om te leren hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

We stellen geen gegevens samen. Wel verzamelen en bewaren we jouw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden. We verzamelen en bewaren jouw gegevens ten behoeve van bepaalde doeleinden of andere legale commerciële doeleinden. Dit gebeurt bij de:

 • – Afhandeling van jouw aankoop en levering van onze diensten.
 • – Afhandeling van jouw verzoek aangaande producten of diensten.
 • – Verbetering van onze diensten en producten.
 • – Administratie van jou als klant.
 • – Naleving van wettelijke vereisten.

Het kan voorkomen dat we jouw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ander doeleinde dan waarvoor wij die opgevraagd hebben. Tenzij jij toestemming hebt gegeven voor het gebruik op deze nieuwe wijze, zullen we onderzoeken of het oorspronkelijke doel van de opgevraagde gegevens van jou verenigbaar is met het nieuwe doel. We beoordelen in dat geval bijv. uit welke bronnen jouw gegevens afkomstig zijn, en of de gegevens die wij nodig hebben algemene of gevoelige informatie betreft. Ook beoordelen we of het gebruik van jouw gegevens voor het nieuwe doeleinde negatieve gevolgen zal hebben op jouw bewegingsvrijheid.

We verwerken alleen relevante persoonsgegevens – Privacybeleid

We verwerken alleen gegevens van jou die relevant en afdoende zijn voor de hierboven omschreven doeleinden. Aan de hand van het doeleinde wordt bepaald welk type gegevens van jouw data relevant voor ons is. Dit geldt op gelijke wijze voor de omvang van de persoonsgegevens die we gebruiken. We gebruiken bijv. niet meer gegevens dan we nodig hebben voor dat specifieke doeleinde. Alvorens wij jouw persoonsgegevens gaan verwerken, onderzoeken we of het mogelijk is om zo min mogelijk gegevens van jou te gebruiken. Ook onderzoeken we of het mogelijk is om de benodigde gegevenstypes in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm te gebruiken. Dat is alleen mogelijk indien dit geen negatieve uitwerking heeft op onze verplichtingen of de dienst of service die wij jou bieden.

We verwerken alleen de noodzakelijke persoonsgegevens – Privacybeleid

We verzamelen, verwerken en bewaren alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor onze dienstverlening, in overeenstemming met wettelijke vereisten. Wij streven ernaar om alleen relevante gegevens te verwerken per doeleinde. Onze computersystemen zijn zo ontworpen dat ze alleen essentiële gegevens verzamelen en niet meer dan nodig bewaren. Om onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen, maken we gebruik van software die alleen toegankelijk is voor geautoriseerd personeel. De software heeft ingebouwde beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. We nemen deze maatregelen om jouw privacy te waarborgen en te voorkomen dat jouw gegevens onnodig worden blootgesteld.

We controleren jouw persoonsgegevens en houden die up-to-date

Controle: We controleren of de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet onjuist of misleidend zijn. Ook houden we jouw persoonsgegevens voortdurend up-to-date. Aangezien het voor onze dienstverlening noodzakelijk is dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn, vragen we je om belangrijke wijzigingen in jouw gegevens aan ons door te geven. Je kunt de bovenstaande contactgegevens gebruiken om jouw wijzigingen aan ons door te geven. Om de kwaliteit van jouw gegevens te garanderen, hebben we interne regels opgesteld en procedures vastgelegd voor het controleren en updaten van jouw persoonsgegevens.

We verwijderen jouw persoonsgegevens, wanneer die niet langer nodig zijn

Verwijderen: We verwijderen jouw persoonsgegevens, zodra we die niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we die verzameld, verwerkt en bewaard hebben.

We vragen jou om toestemming voordat we jouw persoonsgegevens gaan verwerken

Toestemming: We vragen jouw toestemming indien we jouw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, tenzij we die opvragen uit hoofde van de wet. We informeren jou over een dergelijke aanleiding en over ons rechtmatige voornemen om jouw persoonsgegevens te gaan verwerken. Het staat je vrij om al dan niet jouw toestemming te verlenen en je kunt jouw toestemming op ieder gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen. Als je meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gebruiken voor een ander doeleinde dan waarvoor we die oorspronkelijk hebben opgevraagd, dan informeren we jou over dit nieuwe doeleinde en vragen we je opnieuw om jouw toestemming, voordat we met de gegevensverwerking beginnen. Indien we een andere wettelijke grondslag hebben voor deze nieuwe verwerking, dan informeren we jou daarover.

We spelen geen persoonsgegevens van jou door zonder jouw toestemming

Indien wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan samenwerkingspartners en andere partijen, onder meer voor marketingdoeleinden, vragen we daarvoor jouw toestemming en informeren we jou waar jouw gegevens voor worden gebruikt. Je kunt bezwaar maken tegen deze manier van doorgeven. We vragen niet om jouw toestemming, als wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens door te geven, bijv. als onderdeel van een melding aan een overheidsinstelling. We vragen jouw toestemming voordat we jouw persoonsgegevens doorgeven aan samenwerkingspartners. Wij stellen onder meer eisen aan de verwerking van gegevens, aan informatiebeveiliging en aan instandhouding van jouw rechten waar het gaat om bijv. bezwaar maken tegen profilering en het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Privacybeleid omtrent Veiligheid – Privacybeleid

We beschermen jouw persoonsgegevens en hebben interne regels voor informatiebeveiliging

Er zijn interne regels voor informatiebeveiliging opgesteld, die instructies en maatregelen bevatten om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies en wijziging, tegen ongeautoriseerde openbaarmaking en om te verzekeren dat onbevoegden geen toegang of kennis van deze gegevens verkrijgen. We hebben vaste procedures voor de toekenning van toegangsrechten aan de medewerkers die zich bij ons bezighouden met gevoelige persoonsgegevens en data, die informatie bevatten over persoonlijke interesses en gewoontes. Wij controleren wanneer zij zich daadwerkelijk toegang verschaffen, middels registratie en toezicht. Om dataverlies te voorkomen, maken wij voortdurend back-ups van onze gegevensverzameling. Ook beschermen we de vertrouwelijkheid en authenticiteit van jouw gegevens met behulp van versleuteling.

Ingeval er een inbreuk op de veiligheid heeft plaatsgevonden waaruit volgt dat je mogelijkerwijs meer risico loopt om te worden blootgesteld aan discriminatie, identiteitsdiefstal, financieel verlies, reputatieschade of een ander aanzienlijk nadeel, informeren wij jou zo spoedig mogelijk van deze veiligheidsinbreuk en doen wij hiervan aangifte bij de politie.

Gegevensverwerkers

Om ons product aan jou te kunnen leveren wisselen wij gegevens uit met gegevensverwerkers. Wij zijn overeenkomsten aangegaan met alle bedrijven die persoonsgegevens namens ons verwerken, en in die overeenkomsten is uiteengezet hoe die bedrijven met onze en jouw gegevens moeten omgaan.

Indien wij vermoeden dat een samenwerkingspartner zich niet voldoende inspant om bij de gegevensverwerking de privacy te bewaken, beëindigen wij die samenwerking onmiddellijk en eisen dat die samenwerkingspartner alle gegevens verwijdert.

Gebruik van cookies – Privacybeleid

Cookies, doel en relevantie

We gebruiken cookies om jou en je apparatuur te identificeren, jouw gedrag te registreren, onze website te optimaliseren, een profiel van jou te maken, jou gerichte digitale marketing te bieden via onze eigen media en via derden.

Wat zijn cookies?

Daarover kun je meer lezen op: Wikipedia: Cookie

Cookies van derden

De website maakt gebruik van trackingprogramma’s van o.a. Google Analytics, Google AdWords en Meta, die ook cookies plaatsen en daarmee gegevens over jou kunnen opslaan en toegang verkrijgen tot opgeslagen gegevens over jou en die met ons delen en gerichte inhoud laten zien op sociale media zoals Google en Meta. Als onderdeel van onze marketing kan er inhoud van sociale media worden gebruikt, zoals geïmporteerde inhoud van Google en Meta. Als je reageert op deze inhoud vanaf sociale media, vindt er tracking van jouw gedrag door derden plaats en het betreffende sociale medium kan deze gegevens eventueel verbinden met jouw profiel op dat sociale medium. Wij hebben geen controle over de wijze waarop het betreffende sociale medium omgaat met deze data en is uitsluitend een zaak tussen jou en dat sociale medium.

Cookies uitschakelen

Indien je niet wilt dat wij cookies verzamelen en gegevens van jou opslaan, kun je via de instellingen van je internet-browser Cookies uitschakelen. Hoe je dit doet is afhankelijk van de internet-browser die je gebruikt. Hier kun je lezen hoe je dit kunt doen als je FirefoxGoogle Chrome of Internet Explorer, Windows 7, 8.1 of 10 gebruikt.

Jouw rechten – Privacybeleid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien

Je hebt op ieder gewenst moment het recht op inzage in het type persoonsgegevens dat wij van jou verwerken, waar die vandaan komen en waarvoor wij die gebruiken. Ook kun je ons vragen hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren, en wie jouw persoonsgegevens ontvangen voor zover wij jouw data doorspelen. Op jouw verzoek kunnen wij je aangeven welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Het is echter mogelijk dat bepaalde gegevens beperkt toegankelijk zijn vanwege de privacybescherming van andere personen, vertrouwelijke bedrijfsinformatie en intellectuele eigendomsrechten.

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren

Indien je van mening bent dat wij over onjuiste persoonsgegevens van jou beschikken, dan heb je het recht om die te laten corrigeren. Neem in dat geval contact met ons op en geef daarbij aan welke gegevens onjuist zijn en wat de door jou gewenste wijziging is. Wanneer je bij ons een verzoek tot wijziging van jouw persoonsgegevens indient, bekijken wij of jouw verzoek aan de voorwaarden voldoet, en voeren wij de gewenste wijziging vervolgens zo spoedig mogelijk uit.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen/anonimiseren

Je bent op ieder gewenst moment gerechtigd om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen of anonimiseren, voor zover toegestaan onder de wetgeving. Dien in dat geval een verzoek in om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen/anonimiseren. Let op: volgens de wetgeving zijn wij verplicht om bepaalde gegevens tot 5 jaar te bewaren. Het gaat daarbij onder meer om facturen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens

We respecteren jouw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen het delen ervan met derden voor marketingdoeleinden. Als je een gegrond bezwaar hebt, zullen we stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens wij van jou hebben, inclusief gegevens die je aan ons hebt verstrekt en gegevens die we met jouw toestemming van andere partijen hebben ontvangen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen naar een andere dienstverlener. Als je ons verzoekt om inzage, correctie, verwijdering of beperking van jouw persoonsgegevens, of als je bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, zullen we jouw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand beoordelen en erop reageren. We zetten ons in om jouw privacyrechten te waarborgen en jouw persoonsgegevens te beschermen.

Klachten

Indien je van mening bent dat wij onze verplichtingen niet naleven, kun je per e-mail contact opnemen met onze dataspecialist via contact@naturalnala.com. Mocht je vervolgens nog altijd vinden dat wij onze verplichtingen niet naleven, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Den Haag.